sesja rady gminy poronin

Uchwałę podjęto dziś jednogłośnie na sesji Rady Gminy Poronin. Władze podkreślają, że szkoły zostają jedynie zrestrukturyzowane.

Uchwała jest konieczna, by rozpocząć proces zmian w strukturze szkół w gminie.  Według założeń w Murzasichlu ma powstać nowoczesna szkoła, na którą uzyskano dofinansowanie kwocie 7 milionów złotych z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych.

Będą mogły uczyć się w niej uczniowie z Murzasichla oraz z klas 4-8 z Małego Cichego oraz Stasikówki. Ma zostać oddana do użytku w 2023 roku.

Chcielibyśmy zbudować szkołę w Murzasichlu i na ten czas zapewnić godne warunki do nauki w tym w Małem Cichem, a potem chcielibyśmy aby dzieci 4-8 z Małego Cichego i ze Stasikówki uczyły się w nowoczesnej szkole w Murzasichlu, w zespole szkolno-przedszkolnym – informowała na poprzedniej sesji Rady Gminy pani Żegleń.

W budynku SP w Małem Cichem od marca będzie prowadzony remont, który umożliwi zwiększenie ilości klas – po remoncie będzie 11 sal lekcyjnych. Koszt remontu sfinansowany zostanie ze środków własnych gminy. Wtedy uczniowie z Murzasichla będą się uczyć w szkole w Małem Cichem do czasu oddania do użytku nowej szkoły w Murzasichlu. Szkoła w Małem Cichem ma funkcjonować jako dodatkowa lokalizacja placówki w Murzasichlu. Uczniom z Murzasichla zostanie zapewniony dowóz na zajęcia do Małego Cichego, opieka świetlicowa do czasu przyjazdu autobusu.

Po reorganizacji szkoły podstawowe w Małem Cichem oraz Stasikówce realizować będą w swoich budynkach nauczanie początkowe oraz przedszkolne, zaś uczniów z klas 4-8 z tych miejscowości będą dowożeni do Szkoły Podstawowej w Murzasichlu.

Zdania na temat restrukturyzacji są podzielone.

Jak informowała na sesji Rady Gminy Dyrektor Centrum Usług Wspólnych, pani Beata Chałupka 112 rodzicom przekazano zawiadomienie o likwidacji SP w Małem Cichem. 36 rodziców wyraziło pisemny sprzeciw wobec zamiaru likwidacji, wpłynęły też w tej sprawie dwie petycje.

Od sprzeciwu odcięli się zarówno sołtys Marek Migiel, przedstawiając pozytywną opinię rady sołeckiej, jak i przewodnicząca Rady Rodziców SP w Małem Cichem, pani Maria Strama, która podkreśliła, że rodzice i dzieci chcą zmian, by mogły uczyć się w lepszych szkołach.

Z formalnego punktu widzenia nie ma przeszkód do podjęcia uchwał o likwidacji SP w Małem Cichem oraz przekształcenia SP w Murzasichlu.

Rodzice zostali poinformowani w wymaganym terminie, konsultacje społeczne nie są wymagane przepisami,  a spotkania z rodzicami zostały przeprowadzone z szacunku dla rodziców.

Wniosek o likwidację SP w Małem Cichem został pozytywnie zaopiniowany przez  Małopolskiego Kuratora Oświaty. Komisja Międzyzakładowa Związków Zawodowych w Zakopanem odstąpiła od wydania opinii w tej sprawie.

Przewodnicząca komisji oświaty, pani Anna Zasada podkreśliła, że reorganizacja jest sposobem na uratowanie szkół.

Wice dyrektor szkoły w Murzasichlu, pani Beata Budz przekonywała, że małe szkoły, mimo wspaniałej atmosfery, mają wielkie braki sprzętowe oraz lokalowe. W SP w Murzasichlu dzieci obecnie uczą się w przyziemiu czy na poddaszu i w baraku, który dawniej był magazynem. Dlatego wizja budowy nowej szkoły jest dla nich bardzo pożądana i właśnie tak powinny wyglądać szkoły w gminie. Obecne warunki są niedopuszczalne, dlatego pani dyrektor prosiła, by dobrze przemyśleć podejmowaną decyzję i zapewnić dzieciom godne warunki. Według niej małe klasy wiążą się z nauką w klasach łączonych i –  jak określiła – nie ma większego koszmaru.  

Wójt Gminy Anita Żegleń uspokajała, że pojawiające się plotki o planach wyburzenia budynku SP w Małem Cichem są nieprawdziwe. Podkreśla, że szkoła w Małem Cichem będzie trwać, jedynie pod innym szyldem, ponieważ zamysłem podejmowanych uchwał jest restrukturyzacja szkolnictwa, która ma na celu zapewnienie godnych warunków do nauki dla dzieci z gminy.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

glosowanie rady gminy poronin