nab151NOWY TARG. Do końca sierpnia w Policealnej Szkole Służb Medycznych nowotarskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. prof. Venuleta został przedłużony nabór na kierunki: technik farmaceutyczny, higienistka stomatologiczna, technik masażysta i opiekun medyczny.

nab152Ta placówkanab153 jest jedyną nab154na południenab155 od Krakowa, która w 2-letnim cyklu kształci techników farmacji. Uzyskują oni również kwalifikację zawodową: „sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi", potwierdzoną egzaminem i dyplomem.

Niezaprzeczalny atut Szkoły to możliwość kształcenia w specjalistycznych pracowniach o pełnym wyposażeniu:

- pracowni technologii postaci leków

- pracowni analizy leków

- pracowni farmakognozji

- pracowni informatycznej (gdzie słuchacze poznają programy informatyczne wykorzystywane do pracy w aptece).

Pracownie wyposażone są również w rzutniki multimedialne i Internet.

Urządzenia najnowszej generacji umożliwiają naukę wykonania leków w warunkach najwyższej czystości mikrobiologicznej. Ćwiczenia prowadzone są w małych grupach, co przekłada się na wysoką jakość kształcenia i zdawalność państwowego egzaminu zawodowego.

Wysoko kwalifikowana kadra dydaktyczna rekrutuje się spośród pracowników naukowych Akademii Medycznej, Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i wiodących aptek.

Organizowaniu udanych praktyk służą dobre kontakty z aptekami na terenie Podhala. W dwuletnim cyklu nauczania słuchacze mają możliwość zdobycia umiejętności z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i opanowania języka angielskiego zawodowego oraz łaciny (na I roku). Do kontaktów z klientem przygotowują słuchaczy wykładane tutaj również podstawy psychologii i socjologii.

Przetarte ścieżki do pracowni dydaktycznych i laboratoriów krakowskiej Akademii Medycznej pozwalają z kolei na organizowanie wycieczek i poznawanie branżowych nowinek.

Kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej dziennej, lecz możliwe jest też zorganizowanie kształcenia wieczorowego.

Farmacja co prawda uważana jest za zawód dla kobiet, ale ostatnio coraz częściej wybierają go i mężczyźni. Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe jest bardzo wysoka – przekracza 95 procent. O farmaceutów kończących dwuletnia edukację – jako o kadry dobrze przygotowane – co roku dopytują apteki; znajdują oni zatrudnienie także w hurtowniach, sklepach zielarsko-medycznych, aptekach szpitalnych czy w punktach aptecznych, których coraz więcej powstaje na wsiach.

Długą i dobrą tradycję ma też w Szkołach im. Venuleta kształcenie wciąż poszukiwanych higienistek stomatologicznych.

To one tworzą średni personel medyczny, który jest niezbędny w niemal każdym profesjonalnym gabinecie dentystycznym. Pod nadzorem lekarza prowadzą działalność higieniczno-profilaktyczną, polegająca na m.in.: określaniu roli i zadań profilaktyki próchnicy zębów; prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży w zakresie higieny stomatologicznej; czynne asystowanie w zabiegach ortodontycznych oraz wykonywanie zabiegów profilaktyczno- leczniczych na zlecenie lekarza dentysty.

Higienistka stomatologiczna może szukać zatrudnienia nie tylko w prywatnych gabinetach stomatologicznych, gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ale również wszelkich poradniach i klinikach dentystycznych oraz gabinetach profilaktyki zdrowotnej działających przy przedszkolach i szkołach.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu i trendom na rynku pracy, placówka od ubiegłego roku umożliwia chętnym zdobycie również dwóch nowych zawodów: technik masażysta i opiekun medyczny. Te dwie profesje nie bez przyczyny nazywane są „zawodami przyszłości".

Zaznaczmy, że oferowane przez różnego rodzaju ośrodki szkoleniowe kursy masażu nie dają wymaganych kwalifikacji, co podkreśla wykaz zawodów medycznych.

Tymczasem technik masażysta – wykonujący masaż leczniczy, sportowy i kosmetyczny, dla uzupełnienia zabiegów fizykalnych i usprawniających - jest jednym z najpopularniejszych zawodów w rehabilitacji. Jego uprawnienia obejmują też prowadzenie działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne. Zapotrzebowanie na tak wyedukowaną kadrę zgłaszają ośrodki SPA, gabinety rehabilitacji, prywatne kliniki.

O zapotrzebowaniu na opiekunów medycznych przesądza zarówno starzenie się społeczeństwa, jak i zmniejszająca się liczba pielęgniarek.

Do wyzwania, jakim jest kształcenie w opisanych wyżej zawodach, Szkoła doskonale się przygotowała. Dysponuje bowiem znakomicie wyposażonymi pracowniami. Ma też podpisane umowy z zakładami opieki zdrowotnej, co umożliwia odbycie praktyk zawodowych przez słuchaczy. Dysponuje również wysoko kwalifikowaną kadrą nauczycieli zawodu.

Co ważne - Szkoła spełnia wymogi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w nauczanym zawodzie.

Fot. z archiwum Szkoły