1NOWY TARG. Nabór chętnych do zdobycia stopnia licencjackiego na kierunku „bezpieczeństwo narodowe o profilu praktycznym" rozpoczęła w Nowym Targu Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna z Włocławka. Uczelnia ta nie bez przyczyny wybrała stolicę Podhala. Przesądzają o tym warunki terenowe, możliwości szkoleniowe, ale i dobrze już wyedukowany narybek w postaci absolwentów klas mundurowych Prywatnych Szkół Średnich im. prof. Venuleta.

Dla tej młodzieży otwarła się tym samym szansa kontynuowania edukacji na szczeblu licencjackim niemalże w miejscu zamieszkania. Takiej perspektywy nie miały wcześniejsze absolwenckie roczniki. Tym bardziej, że w Nowym Targu właśnie ma być wdrożony innowacyjny program kształcenia, oparty w większości na zajęciach praktycznych.

A podbudowę do tego „Venulet" stworzył swoim uczniom doskonałą. Jednostką Patronacką Naszej Szkoły jest 5. Batalion Dowodzenia w Krakowie-Rząsce. Tam odbywają się zajęcia teoretyczno-praktyczne. Kadeci klas wojskowych poznają specyfikę pracy i służby oraz uzbrojenie. Nad klasami policyjnymi sprawuje patronat Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu. Zajęcia teoretyczno-praktyczne prowadzą funkcjonariusze policji bezpośrednio w Komendzie, jak i w Szkole. Uczniami klas pożarniczych opiekuje się Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu. Zajęcia prowadzą oficerowie Komendy. Współpraca z tymi jednostkami i służbami układa się znakomicie.
Przykładów i efektów tego jest wiele. W 2012 r. Szkoła została odznaczona „Proporcem Rozpoznawczym" 5 Batalionu Dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera. Z kolei porozumienie o współpracy z Akademią Obrony Narodowej umożliwiło uczniom m.in. udział w biwaku na terenie Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, gdzie odwiedzili ich: Prezydent RP, szef BBN oraz rektor AON.

Od 2013 r. również Szkoła szczyci się certyfikatami „Bezpieczna Szkoła" i „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo", a uzyskanie ich wiązało się ze spełnieniem wysokich wymogów.
W marcu br. Szkoła wzięła udział w kongresie klas mundurowych i organizacji proobronnych, który odbył się w centrum informacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej. Na kongresie pełnomocnik MON ds. społecznych inicjatyw pro obronnych, gen. Bogusław Pacek, powiedział: „ - Przed organizacjami proobronnymi oraz szkołami i klasami mundurowymi stoją poważne cele. Trzy główne to: wsparcie systemu obronnego państwa, wsparcie systemu zarządzenia kryzysowego oraz kształtowanie postaw patriotyczno-obronnych młodzieży".

W kwietniu br. szkoła brała udział w III ogólnopolskiej konferencji: „Klasy mundurowe - od teorii do dobrych praktyk", zorganizowanej przez Akademię Obrony Narodowej w Warszawie. W tej debacie, która była poszukiwaniem efektywnych rozwiązań organizacyjnych i dydaktyczno-wychowawczych na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, brali też udział przedstawiciele środowisk żołnierskich i naukowych.

W tegorocznej rywalizacji z innymi szkołami mundurowymi Polski południowej o puchar przechodni Dowódcy 5 Batalionu Dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera w zawodach sportowo-obronno-ratowniczych, kadeci „Venuleta" wywalczyli II miejsce.

Ogólnopolski turniej klas mundurowych, pod Patronatem Honorowym pełnomocnika MON ds. społecznych inicjatyw pro obronnych, gen. Bogusława Packa, przyniósł kadetom z II klasy wojskowo-pożarniczej wysokie lokaty.

Wiosna była czasem kolejnego sukcesu - w zawodach strzeleckich „O Srebrne Muszkiety", organizowanych pod patronatem MON i LOK, reprezentacje Szkoły zajęły I miejsce w klasyfikacji zespołowej dziewcząt i II miejsce w klasyfikacji zespołowej chłopców, także III w kategorii dziewcząt na szczeblu wojewódzkim. I miejsce zdobyli też szkolni strzelcy w Zawodach „O Buławę Marszałka Piłsudskiego". Uczniowie to zresztą już utytułowani zawodnicy klubów strzeleckich.

W powiatowym turnieju judocy z „Venuleta" praktycznie nie dopuścili na podium nikogo spoza swojego grona. Efektem było I miejsce drużynowo w klasyfikacji generalnej i Puchar Starosty.

Dlatego za osiągnięcia w nauce, rywalizacji sportowej i wzorowe zachowanie, kilkoro uczniów zostało nagrodzonych przy rozdaniu świadectw.

Ale na wojskowych i sportowych szkoleniach i zawodach nie kończy się życie przyszłych kadr bezpieczeństwa narodowego. Szkoła zapewniła im bowiem szereg atrakcji edukacyjno-turystycznych i kulturalnych. To właśnie „Venulet" był gospodarzem finału dwuletniego projektu „Comenius", który umożliwił nawiązanie interesujących kontaktów, poszerzenie wiedzy z geografii i historii przez poznanie kultury takich krajów jak: Bułgaria, Litwa, Rumunia, Turcja.

Tych „pozadydaktycznych" atrakcji i przejawów aktywności Szkoły od września do czerwca naliczyć można było prawie czterdzieści. Początek września to dla uczniów czas obozu kondycyjnego. Potem biorą oni udział w rajdach szlakami partyzantów, uroczystościach patriotycznych, poznają historię miejsc męczeństwa, utrzymują kontakty ze środowiskiem kombatanckim, uczestniczą w apelach poległych oraz – z dużym sukcesem – w konkursach patriotycznej pieśni i poezji. Doskonalą swoje umiejętności podczas kursów udzielania pomocy przedmedycznej. Szlachetną ofiarność wykazują podczas akcji krwiodawstwa. Jeżdżą do krakowskich teatrów, słuchają muzyki dawnej podczas wycieczek do dworu w Wysokiej, odwiedzają okoliczne parki narodowe. Rywalizują w turniejach piłki nożnej. Polem ich konfrontacji z innymi szkołami jest Ogólnopolski Turniej klas mundurowych w Lgocie. Znajdują przy tym czas, by udzielać się charytatywnie na rzecz niepełnosprawnych i realizować w różnych formach twórczości własnej, także w zespole teatralnym.

Teraz wybrany przez nich kierunek kształcenia zyskał (na miejscu!) licencjacką perspektywę, czyli naturalną kontynuację.

Kuźnia mundurowych kadr

Fot. z archiwum Szkoły