Doświadczenie naszego Ośrodka pokazuję, że ofiary przemocy rodzinnej wielokrotnie same nie potrafią przerwać koła przemocy. Obawiają się, że są zależne finansowo od oprawcy, który utrzymuje rodzinę. Oferta Ośrodka przewiduje wsparcie dla ofiar w zakresie dopłaty do zobowiązań czynszowych, rachunków za media czy nawet zakupu żywności dla osób, które zdecydują się uniezależnić od sprawców.

Ofiary przestępstw w naszym Ośrodku mogą liczyć również na bezpłatną pomoc prawną. Dzięki poszerzeniu wiedzy na temat swoich praw, ofiara może dostrzec nowe rozwiązania lub zmodyfikować te wprowadzone już w życie.

Pomoc ofiarom przestępstwa wymaga pokładów wielu środków materialnych i niematerialnych. Jednak często pomimo wielu starań i prawidłowych działań wobec ofiar pomoc jest mało efektywna. Właśnie to ważne spostrzeżenie w pracy z ofiarami przestępstw podkreśla, jak ważną rolę mają działania profilaktyczne, zwłaszcza skierowane do dzieci i młodzieży. Zarówno statystyki dotyczące używania przez nieletnich alkoholu i innych środków psychoaktywnych, ich aktywności seksualnej, aktów agresji, przestępczości czy niszczenia własnej kariery szkolnej, jak i codzienne obserwacje sytuacji na ulicach i osiedlach naszych miast potęgują coraz bardziej obawy dorosłych. Dlatego Stowarzyszenie aplikowało w konkursie na oferty profilaktyczne z programem Tarcza 2.0.

Projekt był dwuaspektowy:

1. Tarcza 2.0 / Masz siłę w sobie – skierowany był do dzieci i młodzieży szkolnej w wieku od 10 do 16 lat, którzy są najbardziej narażeni na działanie tzw. czynników ryzyka, tj. przestępczogennych. W ramach projektu, specjaliści przeprowadzili 100 warsztatów dla dzieci i młodzieży, których celem było rozwijanie ważnych umiejętności emocjonalno-społecznych min. radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów, asertywność - opieranie się naciskom otoczenia, umiejętność współpracy oraz adekwatny obraz siebie – dostrzeganie swoich mocnych stron. Podczas warsztatów uczniowie uzupełniali anonimowe ankiety na temat użytkowania Internetu, dzięki czemu powstał raport zawierający informacje o czasie i celu użytkowania intermetu przez dzieci i młodzież.

Uczniowie byli zaangażowani w projekt poprzez udział w warsztatach oraz dodatkowo dla osób chętnych założona została strona na Facebook, gdzie umieszczane są informacje na temat projektu oraz konkursu podsumowującego cały projekt. Uczniowie zamieszczali swoje pracę (filmik, zdjęcia, plakaty) na tematy podejmowane podczas warsztatów. Najlepsze prace zdobyły nagrodę, którą była wycieczka klasowa do Parku Technologicznego w Krakowie oraz do Parku Trampolin. Podczas wycieczki uczniowie mieli okazję poszerzać swoje horyzonty, zobaczyć jak ważne są ich różne umiejętności społeczno-emocjonalne. Uczestnicy uświadamiali sobie, jak decyzje podejmowane przez nich mogą mieć wypływ na kreowanie ich przyszłości.

2. Tarcza 2.0 / Skuteczne wsparcie – zakładał zorganizowanie dwóch konferencji dla pracowników OIK-ów, GOPS-ów, PCPR-ów, wychowawców i nauczycieli różnego typu szkół ze szczególnym uwzględnieniem pedagogów szkolnych oraz kuratorów sądowych. Podczas konferencji poruszane były kwestię profilaktyki pozytywnej, kierowanej na zasoby dzieci. Specjaliści poszerzyli wiedzę uczestników konferencji na temat prężności psychicznej dzieci i młodzieży, odbiło się to bardzo pozytywnym echem.

Podsumowanie pracy Stowarzyszenia w tym roku pokazuje, jak bardzo ważne są działania mające na celu rozwijanie profilaktyki pozytywnej. Wskazuje na to chociażby fakt dużego zainteresowania zarówno konferencją – frekwencja 112% oraz liczne prośby o objęcie warsztatami kolejnych szkół. Mamy nadzieję, że przyszły rok przyniesie możliwość kontynuacji projektu Tarcza 2.0, abyśmy mogli rozszerzać i pogłębiać zagadnienia prężności psychicznej dzieci.