Małopolski Lekarz Weterynarii informuje, że zgodnie z zarządzeniem Głównego Lekarza Weterynarii trwają kontrole wszystkich ubojni na terenie małopolski przeprowadzane przez podległe terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej.

Mięso i jego przetwory są wycofywane z rynku, zgodnie z informacjami umieszczanymi w systemie RASFF. W systemie tym, do którego dostęp mają urzędowe służby bezpieczeństwa żywności w państwach członkowskich UE, są też umieszczane aktualne informacje dotyczące dystrybucji potencjalnie niebezpiecznego mięsa do odbiorców w kraju i za granicą.

Z dniem 29.02.2019r. uruchomiono procedury wycofywania z rynku zakwestionowanych w systemie RASSF produktów .

W dniach 4-8 lutego br. zostanie przeprowadzony audyt przedstawicieli DG SANTE (Komisji Europejskiej) w zakładach ubojowych w Polsce. Aktualnie w Głównym Inspektoracie Weterynarii trwa spotkanie otwierające ten audyt.

Działania kontynuowane przez Inspekcję Weterynaryjną województwa małopolskiego

Pismem z dnia 29.01.2019r. skierowanym do powiatowych lekarzy weterynarii województwa małopolskiego MWLW polecił:

  • niezwłocznie przeprowadzić kontrole we wszystkich rzeźniach prowadzących ubój zwierząt i zakładach przetwórczych. Polecono objąć kontrolami również wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii w zakresie weryfkacji kompletności i rzetelności prowadzonej przez nich dokumentacji urzędowej,
  • podjęcie ścisłej współpracy z właściwymi Komendantami Powiatowymi Policji w zakresie prowadzonych kontroli,
  • przeprowadzenie kontroli wszystkich podmiotów nadzorowanych prowadzących działalność w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie, skupu zwierząt, zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej.