Podhale Region

Czwartek, 22 marzec 2018

Ostatnia aktualizacjaŚr, 21 Mar 2018 9pm

Jesteś tutaj: Home Urzędowe OGŁOSZENIEo przystąpieniu do sporządzenia zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum)

Reklama

OGŁOSZENIEo przystąpieniu do sporządzenia zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum)

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Nowy Targ uchwały nr XLV/426/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum), obejmującego tereny o symbolach UK1 i UP1 zlokalizowane przy ul. Kościelnej i Pl. Słowackiego. Zmiana dotyczy m. in. zmiany parametrów oraz dopuszczenia usług komercyjnych w tym usług publicznych.

 Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 11 i pkt. 14 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego NOWY TARG 22 (Centrum).

Wnioski należy składać na piśmie w:

Urzędzie Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ w terminie do dnia 9 marca 2018 r.

Wniosek powinien zawierać:

nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Miasta Nowy Targ
mgr Grzegorz Watycha

 

Reklama