Podhale Region

Poniedziałek, 25 wrzesień 2017

Ostatnia aktualizacjaPn, 25 Wrz 2017 11am

Jesteś tutaj: Home Urzędowe UZDROWISKO RABKA S.A. ogłasza publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości budynek sanatoryjny pod nazwą "Leśny Ludek"

Reklama

UZDROWISKO RABKA S.A. ogłasza publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości budynek sanatoryjny pod nazwą "Leśny Ludek"

Rabka –Zdrój, dnia 06.09.2017 roku

„UZDROWISKO RABKA” S.A. ul. Orkana 49, 34-700 RABKA- ZDRÓJ
działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji z dnia 13.02.2007 r. (Dz.U.27.177 z póź.zm.) w zw.  art.19 ust.1 ustawy z dnia 30.08.1996 o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników z dnia 30.08.1996 r. (Dz.U.2002.171.1397 z póź.zm.)

 

Ogłasza publiczny  przetarg  ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości.

 

Prowadzącym przetarg jest Spółka „Uzdrowisko Rabka” S.A.

 

I . Przedmiotem przetargu jest:

1. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Rabce-Zdrój przy ulicy Pasiecznej nr 4 obejmującej działkę nr 4671/2 o powierzchni 0,6069 ha, wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków, budowli i urządzeń:

  - budynek sanatoryjny pod nazwą „Leśny Ludek” o powierzchni zabudowy 505,5 m2  
     o powierzchni użytkowej 1.425,22 m2 i kubaturze 6.190,0 m3 ,

  - budynek gospodarczo-garażowy o kubaturze 368,0 m3,

  - lodownia- obiekt murowany, parterowy o kubaturze 250,0 m3

  - placu manewrowo-parkingowego z kostki betonowej,

  - ogrodzenia trwałego terenu,

  dla której Sąd Rejonowy w Limanowej VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolnej prowadzi księgę wieczystą KW o numerze NS2L/00024478/9 – za cenę brutto nie niższą niż 2 500 000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100 brutto )(sprzedaż zwolniona z VAT).          

 

II. Przedmiot  przetargu wskazany w punkcie I może zostać sprzedany tylko jako całość.

 

III. Warunkiem przystąpienia do  przetargu  jest wpłacenie na konto „Uzdrowisko Rabka” S.A.  nr 30 1020 3466 0000 9402 0002 3184 PKO BP wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości i innych składników  przetargu tj. 250 000,00 zł. (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100)  w terminie do 27 września 2017 roku.

Za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na w/w konto.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu, podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed wywołaniem licytacji.

 

IV. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się dnia  29 września 2017 roku w siedzibie Spółki „Uzdrowisko Rabka” S.A. ul. Orkana 49, 34-700 Rabka Zdrój,  w Sali Konferencyjnej nr 109 B, I p., o godz. 11:30

 

V. Do przetargu mogą  przystąpić wyłącznie podmioty, które wpłaciły wadium – osoby fizyczne i osoby prawne. Osoby  przystępujące do przetargu muszą  przedłożyć komisji przetargowej;

- dowód tożsamości, a podmioty gospodarcze lub spółki prawa handlowego dodatkowo wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

- oryginały dokumentów wraz z ważnym pełnomocnictwem o ile uczestnik działa przez pełnomocnika (pełnomocnictwo winno być udzielone w formie aktu notarialnego).

 

VI. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 25 000,00 zł. (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100).

 


VII. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium uczestników przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3-ech dni kalendarzowych od dnia odwołania lub unieważnienia przetargu  na podane przez wpłacającego wadium konto. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty – nie później niż w terminie trzech dni.

 

VIII. Wadium przepada na rzecz „Uzdrowisko Rabka” S.A. jeżeli:

        - oferent, którego oferta zostanie przyjęta  uchyli się od zawarcia umowy,

        - żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.

 

IX. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem własności przedmiotu przetargu obciążają nabywcę w tym koszty aktu notarialnego.

 

X.  Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym  jeżeli żaden uczestnik przetargu nie zaoferował ceny wyższej od ceny wywoławczej.

XI. „Uzdrowisko Rabka” S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

XII. „Uzdrowisko Rabka” S.A. zastrzega sobie prawo  zamknięcia procedury przetargowej bez rozstrzygnięcia na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 

XIII. Przedmiot przetargu  można oglądać w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 14.00 po uprzednim ustaleniu terminu z Panią Ewą Miśkowiec nr telefonu 608-527-197 najpóźniej do ostatniego dnia przed  dniem przetargu.

 

XIV. „Uzdrowisko Rabka” S.A. po zakończeniu przetargu, ustala termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i wzywa osobę, która wygrała przetarg, do stawienia się do Kancelarii Notarialnej celem zawarcia umowy. Nabywca jest obowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego tj. przed zawarciem umowy środki winny  znaleźć się na koncie „Uzdrowisko Rabka” S.A.

 

XV.  Nabywca, który w terminie określonym w punkcie XIV niniejszego ogłoszenia nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz traci  złożone wadium.

 

XVI. Dodatkowych informacji o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółki u Pani Ewy Miśkowiec telefon 608-527-197.

Reklama