Podhale Region

Poniedziałek, 21 sierpień 2017

Ostatnia aktualizacjaPn, 21 Sie 2017 1pm

Jesteś tutaj: Home Urzędowe Wójt Gminy Nowy Targ zawiadamia o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ - obszaru "Centrum Obłazowa"

Reklama

Wójt Gminy Nowy Targ zawiadamia o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ - obszaru "Centrum Obłazowa"

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Nowy Targ Uchwały Nr XXI/204/2017 z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ przyjętego Uchwałą Nr XXI/203/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 8 lutego 2017 r. Ww. zmiana studium dotyczy obszaru "Centrum Obłazowa" położonego w miejscowości Nowa Biała,  którego granice przedstawione są na załączniku graficznym do uchwały. Przedmiotem zmiany studium będzie wprowadzenie zmian w części graficznej i tekstowej obowiązującego studium.

Równocześnie na podstawie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U z 2016 r., poz. 353) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, związanej z opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ, zgodnie z art. 46 pkt 1) ww. ustawy.

W związku z powyższym zawiadamiam, iż wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w terminie do 21 dni od daty otrzymania ww. pisma w siedzibie Urzędu lub przesłane na adres Urzędu Gminy: Urząd Gminy Nowy Targ, 34-400 NOWY TARG, ul. Bulwarowa 9. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (kopię mapy ewidencyjnej), której dotyczy.

Wójt Gminy Nowy Targ

 

Reklama